28 ส.ค. 2558
การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 6/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
14 ส.ค. 2558
การประชุม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
13 ส.ค. 2558
การประชุมการจัดทำ Load Map HRD
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
11 ส.ค. 2558
การประชุมโครงการมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group และ Young Smart Farmer
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
29 ก.ค. 2558
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO