15 ธ.ค. 2557

การประชุม k-station ผ่าน video conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

12 ธ.ค. 2557

การประชุมโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

27 พ.ย. 2557

การประชุมวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

17 พ.ย. 2557

การประชุมโครงการตามนโยบายรัฐบาล กรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยาง
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

29 ต.ค. 2557

การประชุม การขับเคลื่อนระบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

24 ต.ค. 2557

การประชุม คณะทำงานโครงการสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร(DOAE K-station)ครั้งที่3/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

16 ต.ค. 2557

การประชุม มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

30 ก.ย. 2557

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 9/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

2 ก.ย. 2557

การประชุมการจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน ผ่าน video conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

29 ส.ค. 2557

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 8/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO