29 มิ.ย. 2558
การประชุมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่ออบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
12 มิ.ย. 2558
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
11 มิ.ย. 2558
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
8 มิ.ย. 2558
งานส่งเสริมวิสาหกิจชุน ปี 2558 ครั้งที่ 3/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 พ.ค. 2558
การนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO