16 มิ.ย. 2559
การประชุม การจัดงานมหกรรมตลาดเกษตรกร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
31 พ.ค. 2559
การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
30 พ.ค. 2559
การประชุม โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน"
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
คลิกชมถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO