13 ก.ค. 2559
การประชุม หารือระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
7 ก.ค. 2559
การประชุม แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
5 ก.ค. 2559
การประชุม คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ Mobile Learning Application เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
1 ก.ค. 2559
การประชุม ติดตามความก้าวหน้าผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปี 2559 (Smart Farmer ทางรอดเกษตรกรไทย)
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
คลิกชมถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO