25 ส.ค. 2559
การประชุม งานแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
22 ส.ค. 2559
การประชุม ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
2 ส.ค. 2559
การประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรตำบลปี 2559 - 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
29 ก.ค. 2559
การประชุม การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
28 ก.ค. 2559
การประชุม คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฌศรษฐกิจพอเพียง และ Mobile Learning Application เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 ก.ค. 2559
การประชุม เตรียมการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนไม้ผลที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
คลิกชมถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO