09 ก.พ. 2559

การประชุม e-Learning
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

05 ก.พ. 2559
การประชุมอบรมเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ผ่านระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
29 ม.ค. 2559
การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
28 ม.ค. 2559
การประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 ม.ค. 2559
การประชุม คณะทำงานย่อยโครงการสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station)ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
คลิกชมถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO