5 ก.ย. 2559
การประชุม การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกเษตรกร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
1 ก.ย. 2559
การประชุม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและระบบการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
31 ส.ค. 2559
การประชุม การปรับเปลี่ยนวิธิการปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี60
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
30 ส.ค. 2559
การประชุม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษร ครั้งที่ 8/2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
25 ส.ค. 2559
การประชุม งานแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1
คลิกชมถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO