29 ก.ค. 2558
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2558
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
21 ก.ค. 2558
การประชุมดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
9 ก.ค. 2558
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดที่ 5.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
2 ก.ย. 2558
การประชุม การจัดทำ Road Map HRD ทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี 2559-2563
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO