30 ก.ย. 2557

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 9/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

2 ก.ย. 2557

การประชุมการจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน ผ่าน video conference
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

29 ส.ค. 2557

การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 8/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

20 ส.ค. 2557

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

15 ส.ค. 2557

การประชุมเรื่องงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้ง 3/2557
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

8 ส.ค. 2557

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและวิธีปฏิบัติงานการเงินการคลัง
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

                                       
คลิกชมการถ่ายทอดสด  
|| คลิกชมเทปประชุมผู้บริหาร || คลิกชมเทป ทบก,ทพศ,รต || คลิกชมเทปการประชุมอื่นๆ  || Download Program CISCO